Giá khách sạn: 1,200,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 1,000,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 650,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 1,900,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 1,700,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 700,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 1,550,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 650,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 1,400,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 800,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 2,350,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 700,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 600,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 1,200,000 VND/phòng

Giá khách sạn: 1,650,000 VND/phòng